[1]
Glac, I. 2021. Jak wspierać #Cichych Bohaterów? Formy pomocy rodzinom dzieci objętych opieką hospicyjną. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Paedagogica. 13, (wrz. 2021), 78–73.